Η COSCO αναγνωρίζει τη σημασία του Πειραιά για την αύξηση των κερδών της

Source: COSCO

Source: COSCO

Τα τελικά αποτελέσματα για την COSCO το 2014 δείχνουν ότι τα έσοδα από την επιχειρηματική αξιοποίηση των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 13,6% σε 516.993. 000 δολάρια  από 455.071,000 δολάρια την περυσινή χρονιά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση αποδίδεται κυρίως στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά και αντίστοιχους σταθμούς στην Guangzhou της Νότιας Κίνας Oceangate και τη Xiamen (Ocean Gate).

Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, αν και τα τελικά αποτελέσματα της COSCO για το 2014 είναι κατώτερα των προσδοκιών, η εταιρεία επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επεκτείνει τη διεθνή δραστηριότητά της, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων επενδύσεων στην Ελλάδα.

 

The final results for COSCO in 2014 suggest that revenue from the terminals business rose by 13.6% to US$516,993,000 (2013: US$455,071,000). The increase is mainly attributed to Piraeus Container Terminal S.A., Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Company Limited and Xiamen Ocean Gate Container Terminal Co..The terminals business achieved satisfactory growth in gross profit, mainly supported by improving operations of Xiamen Ocean Gate Terminal. In addition, stable growth in operations was recorded at Guangzhou South China Oceangate Terminal and Piraeus Terminal, driving up the gross profit of the terminals business.

According to South China Morning Post, although the final results of COSCO for 2014 are below expectations, the company reaffirms its intention to expand its international footholds, including further investments in Greece.